Logarithm Laws

1.  logABC = logAB + logAC

                                        log26 = log23 + log22  since 2 ´ 3 = 6

Sponsored Links

2.  logA(B/C) = logAB – logAC

                                        log3(3) = log36 – log32 since 6/2 = 3

3.  logA(B)D = D ´ logA(B)

                                   log416 = log442 =  2 ´ log4(4) since 16 = 42

4.  logsome number (same number) = 1

                                                          log5757 = 1